Velkommen til Janum Kjøt og LundhøjeStor Sten

Janum Kjøt

Janum Kjøt er en kæmpe sten – en såkaldt vandreblok, som ejes af Dansk Geologisk Forening.

Janum Kjøt er én af Danmarks største vandreblokke. Stenen blev i istiden for ca. 22.000 år siden ført af isen fra Mellemsverige. Isstrømmen var gået i stå for ca. 19.000 år siden og blevet til død is. Stenen smeltede endeligt fri af dødisen for ca. 15.000 år siden. Læs mere om vandreblokke på DGF’s hjemmeside www.2dgf.dk.

Janum Kjøt består af bjergarten granit. På Janum Kjøt vokser der forskellige typer lav, bl.a. Pude Korallav, som er sjældent i Danmark. Rensdyr-Lav er én af de kendte, som man bl.a. bruger i juledekorationer.

Blaamunke

Naturtyper

Naturen i området er beskyttet som overdrev og hede. Overdrev er græsdominerede arealer med små områder af krat ofte på tør bund, som for eksempel skrænter og bakker uden anden kulturpåvirkning end græsning. Overdrev er de næringsfattige ofte stenede jorder, som kun kan bruges til græsning.

Heder er opstået som følge af rydning og afbrænding af skove til fordel for dyrkning af korn. Dyrkningsarealerne blev dog hurtigt udpint, hvilket skabte en næringsfattig sur jordbund, der kun kunne bruges til afgræsning. Derved opstod et plantesamfund af dværgbuske såsom hedelyng, blåbær og revling.

Lundhoeje Fredningen

Lundhøje fredningen

Lundhøje er en landskabsfredning på privatejet jord. Området blev fredet i 1967, hvor formålet var at beskytte fire oldtidsgravhøje og udsigten, som på daværende tidspunkt var i fare for at blive skjult af en nåletræsplantage. Kæmpestenen Janum Kjøt er også fredet, dette skete i 1932.

I dag kan der stadig ses spor efter plantagedriften på Lundhøje i form af dybe fuger lavet med tolne-plov, som var anvendt i skovbruget omkring 1950.

Egebjerg fredningen

Tæt herpå ligger den statsejede fredning. Egebjerg er et kuperet hedeareal på 7,5 ha med flere egetræer og gravhøje, der afgræsses med kvæg. Der er en flot udsigt fra Egebjerg, hvor det højeste punkt ligger 60 meter over havoverfladen. Det er muligt at gå til Egebjerg fra Lundhøje langs den markerede trampesti.

Kort / Map /Karte